Gilbert Bogaert

Gilbert hielp mee (decor) bij De filosoof van Hagem (1997).
Gilbert hielp mee (decor) bij De Filosoof van Hagem (1985).
Gilbert hielp mee (decor) bij Blaise (1985).
Gilbert hielp mee (decor) bij Hoogheid Uw kameel staat voor (1984).
Gilbert hielp mee (decor) bij De muizeval (1984).
Gilbert hielp mee (decor) bij Slissen en Cesar (1981).
Gilbert hielp mee (decor) bij Het geldschip (1980).
Gilbert hielp mee (decor ontwerp) bij De onverwachte bezoeker (1979).
Gilbert hielp mee (decor) bij De mirakelmakers van Schellegem (1979).
Gilbert hielp mee (decor ontwerp) bij Onder één dak (1978).
Gilbert hielp mee (decor) bij De Spaanse vlieg (1978).
Gilbert hielp mee (decor) bij Oscar (1977).