Silke Van der Linden

Silke speelde Opperheks bij Heksen (2009).
Silke speelde Mama Capulette bij Romeo en Julia (2008).
Silke speelde Patty Simcox bij Pink Jackets (2007).